ข้อบัญญัติ
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนการจัดการความรู้ อบต.จระเข้หิน
 แผนการดำเนินงาน
 แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ อปท.
 การจัดเก็บรายได้
 กิจการสภา
 หนังสือราชการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ูแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการจัดการความรู้ ปี พ.ศ.2558
 - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 - งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2557
 - งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557
 - รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2557
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 - งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
 - งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี
 - บัญชีรายละเอียดประกอบงบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2555
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology