ข้อบัญญัติ
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนการจัดการความรู้ อบต.จระเข้หิน
 แผนการดำเนินงาน
 แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ อปท.
 การจัดเก็บรายได้
 กิจการสภา
 หนังสือราชการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ูแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
 - ขอเชิญร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
 - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธุ์กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 - เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
 - ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
 - ขอเชิญร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
 - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
 - แจ้งกำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
 - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
 - เรียกประชุมสภา อบต.จระเข้หิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
 - ขอความอนเคราะหฆ์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology