ข้อบัญญัติ
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนการจัดการความรู้ อบต.จระเข้หิน
 แผนการดำเนินงาน
 แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ อปท.
 การจัดเก็บรายได้
 กิจการสภา
 หนังสือราชการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ูแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - 28 ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2561
 - 27 ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญํัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - 25 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนฯ (ด้านการศึกษา)
 - 11 แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต
 - 10 ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของท่ี่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้
 - 9 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
 - 8 ขอให้ทบทวนแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเก็บภาษีป้ายของ บ. ปตท.จำกัด (มหาชน)
 - 7 ขอเชิญให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการ การแข่งขันทักษะวิชา การศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2
 - 6 การบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ประจำปี 2561
 - 5 กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546
 - 4 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายและผลงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media)
 - 3 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง
 - 2 โครงการพัฒนาป่าไม้ในเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 - 1 แจ้งค่าไฟฟ้า
 - 24 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2561
 - 23 ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดโครงการ มหกรรมเมืองสะอาด สุรนารี ชุมชนสีเขียว
 - 22 ขอความร่วมมือชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
 - 21 เชิญร่วมกิจกรรมพบปะประชาชนในการบรรยายผลงานของรัฐบาลและให้ความรู้รัฐธรรมนูญ
 - 20 ขอให้มอบหมายช่างผู้รับผิดชอบการจัดทำโครงการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง
 - 19 การแก้ไขปรับปรุงหรัสพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภารรัฐ
 - 18 การจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ อปท.ในด้านป้องกันการทุจริต
 - 17 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
 - 16 ซัักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
 - 15 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (คทช.จ.นม.) 1
 - 14 การบุกรุกทางสาธารณะประโยชน์
 - 13 ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน
 - 12 ตอบรับการศึกษาดูงาน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology