ข้อบัญญัติ
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนการจัดการความรู้ อบต.จระเข้หิน
 แผนการดำเนินงาน
 แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ อปท.
 การจัดเก็บรายได้
 กิจการสภา
 หนังสือราชการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ูแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
 - ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 2 ปี 2565
 - ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 1 2564
 - ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 1 2565
 - ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง
 - รายชื่อผูู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตล่ิงชัน ประจำปีการศึกษา 2561
 - กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อม สร้างถนนสายทุ่งนาดอน-ทุ่งนกกระทา ม.2
 - การโอนงบประมมณรายจ่าย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 - การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561
 - ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั่้งอยู่ในเขต อบต.จระเข้หิน อันต้องเสียภาาีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561
 - ราคาเช่ามาตราฐานกลางเฉลี่ยในเขต อบต.จระเข้หิน เพื่อใช้ประเมินค่ารายปีของทรัพย์สินที่หาค่าเช่าไม่ได้ ปะรจำปี 2561
 - ใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2561
 - เปิดรักสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology