นายลำทูล ภาคภูมิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
081-955-1773
 
จ่าเอกมงคล ชราศรี
รองปลัด อบต.
089-846-5937
 
นายมานพ หล้าจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นายกิตติพงษ์ จรัสจิตตระกูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นายฐิติวัชร์ จตุรพัฒนาสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางกชมน บุญสถิตย์กุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายสกลนิตย์ ขำผักแว่น
ภารโรง
 
นายนนทะ มุลมณี
พนักงานขับรถยนต์
 
นายบัญชา ห่อมกระโทก
คนงานประจำรถขยะ
 
นายสมลักษณ์ เลื่อยกระโทก
คนงานประจำรถขยะ
 
นายการุณ จันทรรัษีวิสุตย์
พนักงานขับรถขยะ
 
นายบุญชู เกณฑ์กระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology