นายสมจิตร พิมเสน
ประธานสภา
096-7514007
 
นางธันยพร วงศ์สวัสดิ์
รองประธานสภา
081-7258867
 
นายลำทูล ภาคภูมิ
เลขานุการสภา
081-9551773

 
นางกิตติมา ฮวบกระโทก
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 1
080-7279121
 
นางธันยพร วงศ์สวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 2
081-7258867
 
นางไพลิน เจนปรุ
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 3
087-2435801
 
นายทิพย์ รุนกระโทก
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 4
087-9601962
 
นายสวัสดิ์ ถอยกระโทก
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 5
080-638660
 
นายเสริมศักดิ์ ยามกระโทก
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 6
089-5793693
 
นายอุดม ชวฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 7
093-4468615
 
นายนพดล บุญตา
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 8
095-5970947
 
นายทองใหม่ ไกลศิริ
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 9
085-4691160
 
นายสมจิตร พิมเสน
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 10
096-7514007
 
นายสิงห์ทอง พร้อมกลาง
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 11
093-3984419
 
นายอำนาจ รัตนสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 12
098-1073564
 
นายมนตรี ตลับกลาง
สมาชิกสภา อบต.จระเข้หิน หมู่ 13
061-0726889
 

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology