Untitled Document
 

นโยบาย-ยุทธศาสตร์


1. วิสัยทัศน์การพัฒนา

                คุณภาพชีวิตดี  การสาธารณูปโภคดี  ส่งเสริมเกษตรพอเพียง   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบาย 

  • ต้องการให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกในเส้นทางในทุก ๆ ด้าน
  • ต้องการให้ราษฎรมีน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร
  • ต้องการให้ราษฎรมีผลผลิตจากการทำนา ทำไร่ เพิ่มมากขึ้น มีผลกำไรคุ้มค่า
  • ต้องการให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์คนชราและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด
  • ต้องการให้ราษฎรมีการรวมกลุ่มในการส่งเสริมอาชีพให้มากขึ้นเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้
  • ต้องการให้ราษฎรมองเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าไม้ น้ำ ดิน สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน

    1. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งหมู่บ้าน
       1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่แกนนำหมู่บ้าน ในการจัดทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่
       2. ร่วมกิจกรรมและรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวในเรื่องการมีส่วนในกิจกรรมและการสร้างหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็ง
       3. ร่วมสนับสนุนการสร้างเครือข่าย

    2. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       1. การร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น ให้ชุมชน/ผู้นำชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
       2. รณรงค์ในการปลูกจิตสำนึกของประชาชนในชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
       3. ดำเนินการจัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ระบบการบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
       4. จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

    3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
       1. รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องโรคติดต่อให้ประชาชนรับทราบ
       2. ให้มีการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
       3. ส่งเสริมพัฒนาอนามัยของเด็กแรกเกิด วัยก่อนวัยเรียน วัยเรียนและผู้สูงอายุและคนชรา
       4. ร่วมป้องกันและจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด

    4. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร อบต.
       1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน อบต. ทุกระดับให้มีคุณภาพมีความสามารถ
           และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
       2. พัฒนาคุณภาพของระบบการให้บริการให้มีความกระชับรวมเร็ว
       3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทุกระดับ
       4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น

    5. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
       1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพปริมาณที่เพียงพอ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ
       2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ
       3. รณรงค์ประชาชนมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมรักษาทรัพย์สินสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

    6. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
       1. ร่วมส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านให้คงอยู่
       2. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านนันทนาการแก่ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่น

    7. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข

       1. พัฒนาระบบการเรียนรู้ของชุมชนในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
       2. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ประชาชน และชุมชน
       3. จัดระบบและกลวิธีในการดำเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน / ชุมชน

   8. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

      1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในชุมชน
      2. พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
      3. ขยายพัฒนาการเกษตรกรรมแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่

    9. การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

       1. ส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นได้รู้จักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       2. จัดทำแผนและปฏิบัติเพื่อบรรเทาสาธารณภัย
       3. เพื่อความเป็นระเบียบและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

    10. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

         1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบล
         2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่ตำบล
      


องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-991-441 E-mail: admin@jorakaehin.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology